Хайлт

Филиппин

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Филиппин
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
12,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
16,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
25,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
24,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
38,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
50,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
60,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
85,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
170,000₮
5 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
32,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
40,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
52,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
60,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
90,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
95,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
175,000₮
7 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
34,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
50,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
54,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
75,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
100,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
130,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
180,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
36,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
56,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
65,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
90,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
105,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
160,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
185,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
38,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
58,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
90,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
110,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
130,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
190,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
220,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
95,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
160,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
280,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
40,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
70%OFF
60,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
115,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
150,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
195,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
70%OFF
230,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
70%OFF
400,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.