Хайлт

Солонгос

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Өмнөд Солонгос
1 өдөр
Нийт 500MB
20%OFF
8,000₮
1 өдөр
Нийт 1GB
20%OFF
12,000₮
1 өдөр
Нийт 2GB
20%OFF
16,000₮
1 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
20,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
15,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
24,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
36,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
40,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
50,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
80,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
200,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
20,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
32,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
35,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
45,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
55,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
75,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
90,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
210,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
25,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
35,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
45,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
50,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
75,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
100,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
100,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
220,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
35,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
36,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
55,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
60,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
90,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
105,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
140,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
230,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
38,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
50,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
60,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
85,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
110,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
120,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
200,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
240,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
60,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
95,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
160,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
220,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
40,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
65,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
80,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
120,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
70%OFF
140,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
70%OFF
220,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
70%OFF
250,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
70%OFF
310,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.