Хайлт

Солонгос

  • Картын төрөл: И-сим

Хамрах хүрээ

Өмнөд Солонгос
Өмнөд Солонгос
1 өдөр
Нийт 500MB
8,000₮
1 өдөр
Нийт 1GB
12,000₮
1 өдөр
Нийт 2GB
16,000₮
1 өдөр
Нийт 3GB
20,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
15,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
24,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
36,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
40,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
50,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
80,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
200,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
32,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
35,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
45,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
55,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
75,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
90,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
210,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
25,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
35,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
45,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
50,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
75,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
220,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
35,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
36,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
55,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
60,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
90,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
105,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
140,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
230,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
38,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
50,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
60,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
85,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
110,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
120,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
200,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
240,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
60,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
95,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
160,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
220,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
40,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
65,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
80,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
120,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
140,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
220,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
250,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
310,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.