Хайлт

Япон

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Япон
1 өдөр
Нийт 500MB
20%OFF
9,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
15,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
26,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
50,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
100,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
200,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
20,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
30,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
52,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
102,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
205,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
25,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
35,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
54,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
104,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
210,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
32,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
37,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
56,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
106,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
215,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
38,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
45,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
58,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
108,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
220,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
55,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
40,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
60,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
80,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
110,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
70%OFF
225,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.