Хайлт

Хятад, ХКГ

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Макао, ХонгКонг, Хятад
1 өдөр
Нийт 500MB
20%OFF
12,000₮
1 өдөр
Нийт 1GB
20%OFF
16,000₮
1 өдөр
Нийт 2GB
20%OFF
25,000₮
1 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
25,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
31,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
35,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
45,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
60,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
75,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
85,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
160,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
330,000₮
5 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
33,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
38,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
48,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
55,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
90,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
96,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
110,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
170,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
350,000₮
7 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
35,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
49,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
50,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
75,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
95,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
130,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
150,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
180,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
370,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
42,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
52,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
65,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
100,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
105,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
180,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
190,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
210,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
390,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
45,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
55,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
80,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
105,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
150,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
200,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
270,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
310,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
410,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
125,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
190,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
340,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
410,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
50,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
70%OFF
60,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
110,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
180,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
210,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
70%OFF
280,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
70%OFF
430,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
70%OFF
450,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
70%OFF
520,000₮
90 өдөр
Нийт 10GB
60%OFF
135,000₮
90 өдөр
Нийт 20GB
60%OFF
250,000₮
90 өдөр
Нийт 30GB
60%OFF
470,000₮

Манай eSIM нь Хятад улсад интернетийн хязгаарлалтгүй ажилладаг буюу facebook, viber, twitter, instagram зэрэг нь VPN шаардлагагүйгээр шууд ажиллана

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 21 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.