Хайлт

АНУ, Канад

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: АНУ, Канад
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
15,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
15,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
25,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
36,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
60,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
70,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
130,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
200,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
45,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
55,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
72,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
100,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
132,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
210,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
60,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
70,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
74,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
130,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
134,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
220,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
76,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
80,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
80,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
136,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
170,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
230,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
80%OFF
78,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
110,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
120,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
138,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
220,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
240,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
140,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
150,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
280,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
70%OFF
80,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
140,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
170,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
70%OFF
230,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
250,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
70%OFF
400,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.