Хайлт

Ази тив 8 улс

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Вьетнам, Индонез, Камбож, Макао, Малайз, Сингапур, Тайланд, ХонгКонг
1 өдөр
Нийт 500MB
20%OFF
8,000₮
1 өдөр
Нийт 1GB
20%OFF
12,000₮
1 өдөр
Нийт 2GB
20%OFF
15,000₮
1 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
20,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
13,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
20,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
20,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
40,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
50,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
80,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
180,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
18,000₮
5 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
22,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
30,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
32,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
48,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
52,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
65,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
85,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
190,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
24,000₮
7 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
24,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
34,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
38,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
54,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
65,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
85,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
90,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
200,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
26,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
32,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
36,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
52,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
56,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
85,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
95,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
120,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
210,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
28,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
38,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
45,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
90%OFF
58,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
75,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
100%OFF
100,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
130,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
160,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
100%OFF
220,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
58,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
90%OFF
99,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
100%OFF
170,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
100%OFF
180,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
30,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
40,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
70%OFF
60,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
84,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
70%OFF
105,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
70%OFF
140,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
70%OFF
230,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
70%OFF
250,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
70%OFF
250,000₮

Ажиллах улсууд

Hong Kong, Macao , Singapore, Malaysia , Thailand, Indonesia , Cambodia , Vietnam

Анхаарах зүйлс

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.